پنج مورد جدید COVID-19 در منطقه خلیج تندر تأیید شده است

پنج مورد جدید COVID-19 در منطقه خلیج تندر تأیید شده است.

واحد بهداشت منطقه تندر بی صبح روز دوشنبه این خبر را اعلام کرد.

چهار مورد از این موارد در خلیج تندر و مناطق اطراف آن ذکر شده است ، در حالی که یکی در جامعه ای در این منطقه است.

سه مورد به عنوان نتیجه تماس نزدیک ذکر شده است ، یکی به عنوان عدم تماس مشخص ، و یک مورد هنوز تحت تحقیق است.

هر پنج نفر در حال منزوی کردن از خود هستند و جزئیات بیشتری در مورد موارد ارائه نشده است.

از تاریخ 30 نوامبر ، 93 مورد فعال COVID-19 در منطقه Thunder Bay وجود دارد.