شیوع COVID-19 در گروه 8 کلاس مدرسه Kenora اعلام شده است

شیوع COVID-19 در یکی از مدارس Kenora اعلام شده است.

مسئولان هیئت مدرسه منطقه کاتولیک کنورا تأیید کردند که دومین آزمایش مثبت COVID-19 در دبیرستان سنت توماس آکوئیناس گزارش شده است.

دستورالعمل های استانی شیوع COVID-19 را در مدرسه تعریف می کند ، در صورت وجود دو یا چند مورد تایید شده در یک دوره 14 روزه ، که حداقل یکی از موارد ممکن است منطقی در محیط مدرسه بدست آمده باشد.

هیئت مدیره مدرسه گفت این شیوع محدود به گروه 8 است. هیئت مدیره گفت واحد بهداشت شمال غربی تمام کلاسهای کلاس 8 را در این مدرسه تعطیل می کند.

هیئت مدیره مدرسه افزود ، تمام تماس های نزدیک شناسایی شده با بهداشت عمومی تماس گرفته و به آنها دستورالعمل داده می شود.

واحد بهداشت سه آخرين مورد COVID-19 را در آخر هفته در منطقه Kenora و همچنين يك مورد در منطقه Sioux Lookout اعلام كرد.