چرا دمپر هوا ؟

طریق کارگزاری دمپر هوابُر نیز مثل اشکال دیگر دمپر، بصورت اتصال به فلنچ های شبکه هوا از دوطرف بوده و کلیدی استعمال از پیچ و مهره می باشد. نصب هواساز در بیمارستان از شیوه شبکه کشی در اختیار تمام محوطه قرار دیتا میشود؛ به این عامل هست که می گوییم همین تجهیزات اهمیت بهینه سازی انرژی همپا هستند. دمپر یک روزنه یا این که ورقه فلزی میباشد که جریان هوا در داخل کانال ، دودکش ، BOX VAV ، هواساز یا دیگر تجهیزات در اختیار گرفتن (تنظیم) هوا را مسدود و یا این که تهیه و تنظیم می کند. دمپیر برقی وسیله ای به جهت در اختیار گرفتن مقدار هوایی ست که از جریان هوا در شبکه عبور می کند یا آن را مسدود می نماید (کانال گرد ، از گزاره شبکه مارپیچ یا اسپیرال ، مجرای طولانی اصلی درز گرد و مجرای چهارگوش مستطیلی). دمپر ضد حریق به جهت انسداد مسیر حریق در داکت نتورک هوا گزینه استفاده قرار می گیرد و در واقع از رسیدنِ اکسیژن به حریق و انتشارِ شعله های آتش ممانعت به فعالیت آورده و از تکثیر حریق در طبقات یا بخش های گوناگون ساختمان به صورتِ ویژه جلوگیری می کند. دمپر ها دستی یک دسته یگانه از دمپر که به جهت در دست گرفتن جریان هوا HVAC تهویه مطبوع به منظور بهبود بهره وری و آسایش ساکنانی که در بخشها متفاوت ساختمان زندگی می کنند، آیتم استفاده damper 241 قرار می گیرد. برای نصب هواساز در بیمارستان، استانداردهای بیمارستانی تمجید شده است؛ بنابراین شرکت هایی که در همین حوزه عمل می نمایند بایستی وضعیت مورد نیاز را از نظر تهویه و قوانین کارگزاری هواساز بیمارستانی به لطف آنالیز نمایند.آنچه تعیین کننده کارگزاری یک هواساز مناسب به جهت بیمارستان است، ابعاد و ترازو های ساختمان و همچنین حجم هوای قابل تهویه می باشد؛ بنابراین ظرفیت هواساز مهم دقت به ساختمان بیمارستان انتخاب میشود. اتاق ایزوله با اتاقی که به جهت بستری نمودن بیماران به طور عادی به عمل میرود، متفاوت است. اتاق ایزوله به ناحیه ای گفته می شود که بیماران عفونی یا بیماران مبتلا به بیماری های مسری و خطر آفرین حفظ می شوند؛ براین اساس خوب تر می باشد دستگاه هواساز دارای کارایی مضاعف توانا برای اتاق ایزوله در نظر گرفته شود. دمپر هوا ی گرد پروانه ای مستقیماً در محل نشیمن پشت روزنه گرد، پیچ شده و به صورت یک قطعه ی ترکیبی واحد در داخل دهانه ی گرد انشعاب هوا تعبیه و وظیفه تنظیم میزان و فشار هوای خروجی از روزنه گرد را به عهده می گیرد. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات فراوان بخش اعظم در مورد damper 5th element لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.