پزشکان از استان می خواهند که در صورت پر شدن بیمارستان چه کسی باید روی برگرداند

یک سند محرمانه نشان می دهد که پزشکان مانیتوبا نمی دانند که اگر بیمارستان ها بیش از حد تحت مراقبت قرار بگیرند ، از مراقبت محروم می شوند و نیاز به توضیح در مورد پروتکل مقابله با شیوع در خانه مراقبت دارند.

این دو نگرانی است که در گزارش داخلی پزشکان مانیتوبا ، که نمایندگان پزشکان استان است ، به تفصیل آورده شده است.

برای مطالعه بیشتر این داستان از مطبوعات آزاد وینیپگ ، اینجا را کلیک کنید.

CBC Manitoba و Winnipeg Free Press یکدیگر را به عنوان منابع خبری معتبر می شناسند. این محتوا به عنوان بخشی از توافق نامه CBC Manitoba / Winnipeg Free Press برای همکاری برای خدمات بهتر به جامعه ما در دسترس خوانندگان ما قرار می گیرد.