واحد بهداشت منطقه تندر بی 10 مورد جدید COVID-19 یکشنبه را گزارش می کند

واحد بهداشت منطقه تندر خلیج در روز یکشنبه 10 مورد جدید COVID-19 را در منطقه خلیج تندر گزارش کرد.

بر اساس اطلاعات وب سایت واحد بهداشت ، این بیشترین تعداد موارد جدید گزارش شده در یک روز از 16 آوریل است. این تنها روز دیگر از زمان بروز همه گیری است که موارد جدید گزارش شده دو رقمی است.

پرونده های 151 تا 160 همه در Thunder Bay ، Ont است. با توجه به واحد بهداشت ، و مناطق اطراف آن ، و همه شامل تماس نزدیک با یک فرد آلوده است.

واحد بهداشت گفت ، همه افراد مبتلا خود را منزوی می کنند.