هشت مورد جدید COVID-19 در منطقه خلیج تندر تأیید شده است

هشت مورد جدید COVID-19 در منطقه خدمات واحد بهداشت منطقه Thunder Bay تأیید شده است.

واحد بهداشت گفت ، همه موارد در نتیجه تماس نزدیک است و هر فرد مبتلا خود را منزوی می کند.

هیچ جزئیات بیشتری در مورد افراد ارائه نشده است ، و نه مکان های خاص ارائه شده است. واحد بهداشت گفت همه موارد در خلیج تندر و مناطق اطراف آن است.

با احتساب موارد جدید ، 140 مورد تایید شده COVID-19 در منطقه خدمات واحد بهداشت وجود دارد.

بر اساس وب سایت واحد بهداشت ، تا صبح روز سه شنبه 23 مورد فعال وجود دارد.