مواد سازنده لوازم آرایشی از قدیم تا امروز

اعتنا نشریه به مُد ایرانی و پوششهای سنتی فقدان و هم پوشیدن چادر و روسری را ترویج نمیکرد؛ البته در کنار پوشش و آرایش و پیرایش غربی، رعایت عفاف و حیا و آسانی و هم اعتدال را سفارش میکرد. بخش درخور توجهی از زنهای ایرانی همچنان از چادر و روسری و پوششهای سنتی استفاده میکردند و مبادرت رضاشاه در کشف عفاف اجباری، خطا فرهنگی بزرگ و ادله نارضایتی از او بود؛ البته اطلاعات بانوان 17دی1314ش را روز تاریخی بزرگ و باعظمتی در زندگی زن ایرانی معرفی میکرد که به آزادی آنها انجامید (اطلاعات بانوان. زن تازه اهل ایران کلیه حق و حقوق زن اروپایی را در زندگی شخصی خویش خواهان بود؛ اما به پذیرش مسئولیتهای جدید خویش در خانواده و جامعۀ جدید حاضر نبود. نشریه در سعی برای مهار این تجددگرایی افسارگسیخته، از زنها التماس مینماید دارای اعتنا به مسئلۀ عفت و وقار، حتی بر مبنای آیین اسلام و تقوی، از فرنگیمآبی و متجددبودن دروغین دست بردارند (اطلاعات زنان، ش31، تیر1339: 22). نشریه در مصاحبه مهم چند از مردها، به زنهای اهل ایران یاد‌آوری دیتا میباشد حتی مردها نیز نمیپذیرند از مدهایی پیروی نمایید که نشاندهندۀ بیبندوباری و سبکسری است. رفتارهایی که آن‌ها را «جلفی، سبکسری، بیبندوباری، هوسبازی و تجملپرستی» مینامد و معتقد میباشد این جور رفتارها دست مخالفان «نهضت زن ایرانی» بهانۀ مهربانی میدهد. در هر رخ می بایست توجه کرد که کرم­ها، پودرها و بقیه اسباب و اثاث آرایشی که به وسیله کارخانجات کشورهای خارجی ساخته میشوند، هر کدام کلیدی فرمولی یگانه و جداگانه نسبت به دیگر مناطق هستند، چرا که آزمایشگاههای داروسازی هر منطقه، براساس آب و هوا و مدل پوست و موی مردم همان سرزمین، داروهای آیتم نیاز را میسازند. همین دسته از خانم ها اساسی به کار گیری از اشکال لوازم آرایشی به زیباتر شدن خویش امداد می کنند . 2- مقدار آرایش: در همین پژوهش، متغیر مستقل مقدار به کارگیری از لوازم آرایشی می باشد که معنای گوناگونی داراست مثل زیبا، زینت، زیور، آرایش و پیرایش تعبیه، تجهیز، رسم آیین، نهاد، ادب، تصنع، ظاهرسازی چهره و شکل است یا این که فنی که به جهت خوش منظره کردن چهره مخصوصاً چهره هنرپیشگان به کار برده شده است(دهخدا، 1357: 2). این متغیر در سه شرایط نوع آرایش، بینش به آرایش و مقدار آرایش و پیرایش گزینه سنجش قرار گرفت. همین نشریه دارای اختصاصدادن صفحههایی به آخری ژورنالهای مد لباس و اطلاع رسانی اثاثیه آرایشی خارجی و تشویق زنها به به کار گیری از این الگوها، حیاتی هویّت جنسی و زبان تن عموم زنهای اهل ایران مسافت داشت؛ البته از سوی دیگر به علت اشاعۀ افراطگونۀ مُد و خودآرایی غربی در در بین برخی زنهای ایرانی، به مقالههایی دربارۀ وقار و وقار و حیا دقت کرد که در سنتها و ارزشهای اعتقادی جامعۀ اهل ایران ریشه داشت. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت محصولات ارایشی مای اصل.

خبرهای فوری  The Ethnography Of The Process Of Bathroom Changes In Tehran