مواد سازنده لوازم آرایشی از قدیم تا امروز

اعتنا نشریه به مُد ایرانی و پوششهای سنتی فقدان و هم پوشیدن چادر و روسری را ترویج نمیکرد؛ البته در کنار پوشش و آرایش و پیرایش غربی، رعایت عفاف و حیا و آسانی و هم اعتدال را سفارش میکرد. بخش درخور توجهی از زنهای ایرانی همچنان از چادر و روسری و پوششهای سنتی استفاده میکردند و مبادرت رضاشاه در کشف عفاف اجباری، خطا فرهنگی بزرگ و ادله نارضایتی از او بود؛ البته اطلاعات بانوان 17دی1314ش را روز تاریخی بزرگ و باعظمتی در زندگی زن ایرانی معرفی میکرد که به آزادی آنها انجامید (اطلاعات بانوان. زن تازه اهل ایران کلیه حق و حقوق زن اروپایی را در زندگی شخصی خویش خواهان بود؛ اما به پذیرش مسئولیتهای جدید خویش در خانواده و جامعۀ جدید حاضر نبود. نشریه در سعی برای مهار این تجددگرایی افسارگسیخته، از زنها التماس مینماید دارای اعتنا به مسئلۀ عفت و وقار، حتی بر مبنای آیین اسلام و تقوی، از فرنگیمآبی و متجددبودن دروغین دست بردارند (اطلاعات زنان، ش31، تیر1339: 22). نشریه در مصاحبه مهم چند از مردها، به زنهای اهل ایران یاد‌آوری دیتا میباشد حتی مردها نیز نمیپذیرند از مدهایی پیروی نمایید که نشاندهندۀ بیبندوباری و سبکسری است. رفتارهایی که آن‌ها را «جلفی، سبکسری، بیبندوباری، هوسبازی و تجملپرستی» مینامد و معتقد میباشد این جور رفتارها دست مخالفان «نهضت زن ایرانی» بهانۀ مهربانی میدهد. در هر رخ می بایست توجه کرد که کرم­ها، پودرها و بقیه اسباب و اثاث آرایشی که به وسیله کارخانجات کشورهای خارجی ساخته میشوند، هر کدام کلیدی فرمولی یگانه و جداگانه نسبت به دیگر مناطق هستند، چرا که آزمایشگاههای داروسازی هر منطقه، براساس آب و هوا و مدل پوست و موی مردم همان سرزمین، داروهای آیتم نیاز را میسازند. همین دسته از خانم ها اساسی به کار گیری از اشکال لوازم آرایشی به زیباتر شدن خویش امداد می کنند . 2- مقدار آرایش: در همین پژوهش، متغیر مستقل مقدار به کارگیری از لوازم آرایشی می باشد که معنای گوناگونی داراست مثل زیبا، زینت، زیور، آرایش و پیرایش تعبیه، تجهیز، رسم آیین، نهاد، ادب، تصنع، ظاهرسازی چهره و شکل است یا این که فنی که به جهت خوش منظره کردن چهره مخصوصاً چهره هنرپیشگان به کار برده شده است(دهخدا، 1357: 2). این متغیر در سه شرایط نوع آرایش، بینش به آرایش و مقدار آرایش و پیرایش گزینه سنجش قرار گرفت. همین نشریه دارای اختصاصدادن صفحههایی به آخری ژورنالهای مد لباس و اطلاع رسانی اثاثیه آرایشی خارجی و تشویق زنها به به کار گیری از این الگوها، حیاتی هویّت جنسی و زبان تن عموم زنهای اهل ایران مسافت داشت؛ البته از سوی دیگر به علت اشاعۀ افراطگونۀ مُد و خودآرایی غربی در در بین برخی زنهای ایرانی، به مقالههایی دربارۀ وقار و وقار و حیا دقت کرد که در سنتها و ارزشهای اعتقادی جامعۀ اهل ایران ریشه داشت. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت محصولات ارایشی مای اصل.