دو مورد COVID-19 در Keewaywin First Nation تایید شده است

اولین ملت دورافتاده در شمال غربی انتاریو پس از گزارش دو مورد COVID-19 در جامعه ، محدودیت سفر را اعمال می کند.

رهبری کیووین اولین ملت اعلام کرد که در حال اجرای قفل “پرواز بدون پرواز” و تعلیق سفر بین جوامع است.

در بیانیه رئیس و شورا آمده است که فعلاً هیچ فردی مجاز به سفر به داخل یا خارج از جامعه نیست.

پزشک بهداشت عمومی Sioux Lookout First Health Authority دکتر بهداشت گیلفویل گفت که هر دو مورد در یک گروه خانواده قرار دارند و مربوط به سفرهای خارج از جامعه است.

این دو فرد در حال منزوی کردن از خود هستند.

رهبری جامعه همچنین از مردم می خواهد که پروتکل های همه گیری را مشاهده و احترام بگذارند.