دانستني هاي جالب در مورد كفش

اين گونه كفش هم انواع مختلفي دارد، جور سگك دار، منگولهدار و غيره. برخلاف كفشهاي آكسفورد اين گونه كفش براي تمام مردان مناسب نيست. •بعضي از كفشهاي آكسفورد در نصیب پنجه يك تكه چرم جداگانه دارند(cap toe). به نوعي پاشنه كفش كه حساس چرم و ميشَن (چرم بز) و نظیر آن ساخته بشود «نعلَكي» ميگويند. به جاي حرير هم از چرم رنگي استعمال كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. گويا کلیه متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . بعد از آن از آن، مردم كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و همگی كفشها از حیث ارتفاع يك شكل شد. براي نمونه كفش مردم آلاسكا دارای عربها فرق دارد حتي آنگاه از ظهور اسلام چون مسلمانان عقيده دارا هستند پيش از ورود به مسجد بايد كفشهايشان را دربياورند. از آن به بعد از آن كفش نیز داخل صنعت هاي ديگر شد. 15) چنانچه با كفش هاي پاشنهدار مشكل داريد بهترين راه و روش حل اين می باشد كه، آن ها را به پا كنيد و چندين درجه در مقابل آينههاي پهناور گام بزنيد، يادتان باشد اولیه صد رد صد بر روي فرش آن‌ها را امتحان كنيد و از زواياي مختلف حركات و قدم زدن خودتان را در آينه ببينيد. كفشي را كه نو خريداري كرده ايد به مدت آبادی دقيقه در روي فرش بپوشيد و گام بزنيد و كاملا مطمئن شويد كه كفش از نظر ترازو و قالب متناسب دارای پاي شما است در غير اينصورت به فروشگاه آیتم حیث مراجعه كنيد و كفش خویش را تعويض كنيد. 1)كفش مطلوب كفشي است كه زمان پوشيدن طولانيمدت، پا را زیر فشار قرار ندهد. 3) سعي كنيد كفشي را كه گزینش ميكنيد فقط جنبه زيبايي نداشتهباشد بلكه از هر حیث مانع آسيب ديدنپاي شما در برابر گرما، سوز و سرما و ناهمواريهاي زمين باشد. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن شخص فراتر مي رفت مانند اين كه در آن دوران كساني كه از بالا به تمامی چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس اقتدار زيادي مي كردند. امروزه از روغن تربانتين به تیتر حلال به کارگیری مي شود، اما در بعضي موارد به علت گراني اين روغن به جاي آن پارافين مايع يا نفت به كار مي مارک كه ولی از مرغوبيت واكس خواهد كاست. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اساسی کفش اسپرت پسرانه 2021 وب وبسایت خود باشید.