خطوط دوچرخه تندر بی برای بستن برای زمستان

مسیرهای دوچرخه سواری City of Thunder Bay برای زمستان آغاز می شود که یکشنبه است.

در طول زمستان ممکن است محدودیت پارک در خیابان در برخی از مسیرهای دوچرخه سواری برداشته شود و به رانندگان توصیه می شود هنگام پارکینگ علائم را بررسی کنند.

به گفته شهر ، این بسته تا 31 آوریل ادامه خواهد داشت ، زیرا خطوط راه اندازی شده در خیابان های بهاری در 1 مه هر سال آغاز می شود. سپس محدودیت های پارک در مسیرهای دوچرخه سواری دوباره برقرار خواهد شد.

از رانندگان خواسته می شود که در طول سال جاده را با دوچرخه سواران ادامه دهند و از رانندگی در مسیرهای دوچرخه سواری خودداری کنند.